Pokemon Paldean Fates launches THIS FRIDAY!

Pokemon Paldean Fates launches THIS FRIDAY!

The spotlight glistens on Shiny Pokémon making their fated return to the Pokémon TCG!

Shiny Pikachu blazes the path forward as Tinkaton, Ceruledge, Dondozo, and more than 100 other Shiny Pokémon follow!

Preorder Pokemon Paldean Fates DickandJanes.com

 

Follow our Pokemon IG: DickandJanes1989

 

#pokémon #pokèmon #pokemon #pokemongo #pokemon151 #pokemonfan #pokemontcg #pokemoncards #pokemoncommunity #pokemonswordshield

Pokemon